Flat vs. Hierarchická organizačná štruktúra

Organizačná štruktúra je metóda, ktorú organizácia používa na vymedzenie komunikačných línií, politík, právomocí a zodpovedností. Určuje rozsah a povahu spôsobu šírenia vodcovstva v organizácii, ako aj metódu toku informácií. Organizácie bežne prispôsobujú buď plochú, alebo hierarchickú štruktúru.

Plochá organizačná štruktúra

Plochá organizácia označuje organizačnú štruktúru s nízkou alebo žiadnou úrovňou riadenia medzi zamestnancami na úrovni manažmentu a zamestnancov. Plochá organizácia dohliada na zamestnancov menej a zároveň podporuje ich väčšie zapojenie do rozhodovacieho procesu.

Výhody rovnej konštrukcie

 • Zvyšuje úroveň zodpovednosti zamestnancov v organizácii.

 • Odstraňuje prebytočné vrstvy riadenia a zlepšuje koordináciu a rýchlosť komunikácie medzi zamestnancami.

 • Menej úrovní riadenia podporuje ľahší rozhodovací proces medzi zamestnancami.

 • Eliminácia platov stredného manažmentu znižuje náklady organizácie na rozpočet.

Nevýhody plochej konštrukcie

 • Zamestnancom často chýba konkrétny šéf, ktorému by sa mali hlásiť, čo vedie k zmätku a možným bojom o moc medzi vedením.

 • Ploché organizácie majú tendenciu produkovať veľa všeobecných, ale žiadnych špecialistov. Konkrétna pracovná funkcia zamestnancov nemusí byť jasná.

 • Plochá štruktúra môže obmedziť dlhodobý rast organizácie; manažment sa môže rozhodnúť proti novým príležitostiam v snahe zachovať štruktúru.

 • Väčšie organizácie sa snažia prispôsobiť plochú štruktúru, pokiaľ sa spoločnosť nerozdelí na menšie a lepšie zvládnuteľné jednotky.

Hierarchická organizačná štruktúra

Hierarchická organizácia sleduje usporiadanie pyramídy. Každý zamestnanec v organizácii, okrem jedného, ​​zvyčajne generálneho riaditeľa, je podriadený niekomu inému v organizácii. Rozloženie sa skladá z viacerých entít, ktoré zostupujú do základne zamestnancov na úrovni zamestnancov, ktorí sedia na spodku pyramídy.

Výhody hierarchickej štruktúry

 • Zamestnanci uznávajú definované úrovne vodcovstva v organizácii; právomoci a úrovne zodpovednosti sú zrejmé.

 • Príležitosti na povýšenie motivujú zamestnancov k dobrým výkonom.

 • Hierarchické štruktúry podporujú rozvoj zamestnancov ako odborníkov. Zamestnanci môžu zúžiť svoje zameranie a stať sa odborníkmi na konkrétne funkcie.

 • Zamestnanci sa stávajú lojálnymi voči svojim oddeleniam a dbajú na najlepší záujem vo svojej oblasti.

Nevýhody hierarchickej štruktúry

 • Komunikácia medzi rôznymi oddeleniami býva menej efektívna ako v bytových organizáciách.

 • Rivalita medzi oddeleniami môže vzplanúť, pretože každé oddelenie robí rozhodnutia, ktoré sú prospešné skôr pre jeho vlastné záujmy než pre organizáciu ako celok.

 • Zvýšená byrokracia často brzdí rýchlosť zmeny organizácie. Na odpoveď klientom môže byť potrebný dlhší čas.

 • Platy za viac vrstiev riadenia zvyšujú náklady organizácie.