10 efektívnych vlastností vedúceho tímu

Efektívny vedúci tímu má rôzne vlastnosti a vlastnosti, ktoré povzbudzujú členov tímu, aby ho nasledovali. Vedúci tímov prirodzene majú určité vlastnosti, ako súcit a bezúhonnosť, alebo sa vodcovské schopnosti učia prostredníctvom formálneho tréningu a skúseností. Vlastnosti efektívneho vedúceho tímu vzbudzujú dôveru a rešpekt tímu a stimulujú produkciu na pracovisku.

1. Čistý komunikátor

Efektívni vedúci tímov komunikujú jasne. Kvalitné verbálne a písomné komunikačné schopnosti umožňujú vedúcim predstaviť členom tímu očakávania tak, aby im pracovníci porozumeli. Efektívne komunikačné schopnosti tiež umožňujú vedúcim tímov počúvať príspevky ostatných.

2. Silné organizačné schopnosti

Efektívni vedúci tímu majú výnimočné organizačné schopnosti. Organizačné schopnosti pomáhajú vedúcim tímov plánovať ciele a stratégie, ktoré umožňujú členom tímu optimálny výkon. Vedúci organizovaného tímu zavádzajú systémy, ktoré udržiavajú poriadok a vedú členov tímu k splneniu zámerov a zámerov spoločnosti.

3. Dôvera v tíme

Efektívny vedúci tímu je presvedčený o svojich schopnostiach, ako aj o schopnostiach členov svojho tímu. Sebavedomý vodca je pri rozhodovaní, ktoré má vplyv na jeho tím, istý. Sebavedomý vedúci tímu tiež uisťuje členov tímu o svojej autorite v rámci organizácie.

4. Úctivý k ostatným

Kvalitný vedúci tímu rešpektuje svojich členov tímu. Úctivý vodca dáva zamestnancom možnosť povzbudzovať ich, aby ponúkali nápady týkajúce sa rozhodnutí, ktoré sa ich dotýkajú. Členovia tímu tak budú vedieť, že vedúci rešpektuje ich príspevky a názory.

5. Spravodlivé a milé

Kvalitný vedúci tímu zaobchádza s členmi tímu spravodlivo. Je v súlade s odmenami a uznaním, ako aj s disciplinárnymi opatreniami. Spravodlivý vodca zaručuje, že so všetkými zamestnancami sa zaobchádza rovnako.

6. Príklad integrity

Efektívny vedúci tímu je čestný a otvorený voči svojim členom tímu. Vodcovia, ktorí majú integritu, si získavajú dôveru členov tímu, pretože robí to, čo hovorí, že urobí, a zaobchádza s ostatnými rovnako, ako chce, aby sa k nim správalo.

7. Vplyv v základných oblastiach

Vplyvní vodcovia pomáhajú inšpirovať k záväzku členov tímu plniť firemné ciele. Vplyvní vodcovia tiež pomáhajú riadiť zmeny na pracovisku získavaním dôvery pracovníkov prostredníctvom efektívneho rozhodovania a komunikácie.

8. Ochota delegovať

Efektívni vedúci tímu vedia, ako sa podeliť o vedenie prostredníctvom delegovania. Delegovanie určitých úloh na dôveryhodných členov tímu umožňuje vedúcemu človeku zamerať sa na zlepšenie funkcií a výroby na pracovisku.

9. Výkonný sprostredkovateľ

Efektívni vedúci tímov sú silnými sprostredkovateľmi. Ako sprostredkovatelia pomáhajú tímoví vedúci pochopiť ich ciele. Pomáhajú tiež organizovať akčný plán na zabezpečenie toho, aby členovia tímu efektívnejšie plnili svoje ciele.

10. Zručný vyjednávač

Vedúci tímov využívajú vyjednávacie schopnosti na dosiahnutie výsledkov a porozumenie v prípade konfliktu na pracovisku. Vedúci tímov, ktorí efektívne rokujú, zefektívňujú rozhodovací proces a riešia problémy v najlepšom záujme všetkých zúčastnených.