Čo je manažérsky informačný systém?

Manažérsky informačný systém (MIS) je sada systémov a postupov, ktoré zhromažďujú údaje z rôznych zdrojov, zhromažďujú ich a prezentujú v čitateľnom formáte. Manažéri používajú MIS na vytváranie správ, ktoré im poskytujú komplexný prehľad o všetkých informáciách, ktoré potrebujú na rozhodovanie, od denných podrobností až po stratégiu na najvyššej úrovni. Dnešné manažérske informačné systémy sa pri kompilácii a prezentácii údajov do veľkej miery spoliehajú na technológiu, koncept je však starší ako moderné výpočtové technológie.

Prijímanie obchodných rozhodnutí

Hlavným účelom manažérskeho informačného systému je zefektívnenie a zvýšenie produktivity rozhodovania manažérov. Spojením informácií z rôznych zdrojov do jednej databázy a ich prezentáciou v logickom formáte môže MIS poskytnúť manažérom všetko, čo potrebujú, aby mohli prijímať vysoko informované rozhodnutia a vykonávať hĺbkovú analýzu prevádzkových problémov.

Zhromažďovanie obchodných informácií

Môže byť vyvinutý systém MIS na zhromažďovanie takmer všetkých typov informácií, ktoré správcovia požadujú. Môžu si rýchlo pozrieť finančné údaje, ako sú denné výnosy a výdavky, a priradiť ich ku konkrétnym oddeleniam alebo skupinám. Ukazovatele výkonu, ako napríklad včasnosť projektov alebo kvalita výrobkov prichádzajúcich z montážnej linky, môžu pomôcť manažérom presne určiť oblasti potrebného zlepšenia. Zamestnanci môžu spravovať plány pracovných zmien, prichádzajúcich dodávok a odchádzajúcich zásielok z ľubovoľného miesta prepojeného s MIS.

Uľahčenie spolupráce a komunikácie

Manažérsky informačný systém môže tiež uľahčiť spoluprácu a komunikáciu. Zamestnanci môžu upravovať a zdieľať dokumenty a komunikovať príslušné informácie o očakávanom vývoji a varovaniach v celej organizácii.

Zostavovanie obchodných správ

Jednou z najcennejších vlastností manažérskeho informačného systému je jeho schopnosť získavať interné a externé údaje z rôznych zdrojov a prezentovať ich v ľahko analyzovateľnom formáte. Interné správy poskytujú informácie spôsobom, ktorému môžu manažéri porozumieť, pretože logicky zahŕňajú všetky relevantné údaje a zoskupujú údaje. Napríklad správa zobrazená podnikovým manažérom pre reštauračný reťazec môže ukazovať príjmy, výdavky, pracovnú dobu a objem každej predajne, čo mu umožňuje zistiť, ktorý obchod zarába najviac peňazí na zamestnanca na poschodí a ktoré obchody majú vyššie výdavky. v porovnaní s príjmami a objemom - indikátor odpadu alebo krádeže.

Generovanie vládnych správ

Neziskové organizácie môžu pomocou MIS automaticky generovať správy požadované federálnou vládou. To umožňuje zamestnancom a dobrovoľníkom sústrediť svoj čas na produktívnejšie činnosti a môže znížiť chyby a náklady spojené s opätovným odosielaním federálnych správ.

Výhody prvej línie

Zamestnanci v prvej línii môžu tiež využívať MIS na efektívnejšie vykonávanie svojej práce. Napríklad zamestnanci na všetkých úrovniach môžu nahliadnuť do MIS, aby skontrolovali stav inventárnych položiek, prezerali si štatistické údaje týkajúce sa ich konkrétneho oddelenia alebo skupiny a požadovali interné prevody materiálov.

Školenie zamestnancov k používaniu systému

Manažérsky informačný systém môže byť nákladnou investíciou. Okrem zakúpenia softvérového balíka MIS, prispôsobenia systému a zamestnania ďalších pracovníkov IT, ktorí budú dohliadať na systém a udržiavať ho, musí spoločnosť vyškoliť všetkých zamestnancov v používaní systému. Zamestnanci v prvej línii často vykonávajú prvé dva kroky v MIS, zber údajov a vstupy, takže im zostáva menej času sústrediť sa na produktívne činnosti; to môže zvýšiť celkové mzdové výdavky. Pred implementáciou tohto nástroja do vášho malého podniku zvážte náklady na MIS s potenciálnymi výhodami.