Môžete vypočítať plochu v programe Excel pod vynesenou krivkou?

Nájdenie oblasti pod krivkou je ústrednou úlohou v kalkuse. Tento proces sa nazýva hľadanie určitého integrálu. Program Microsoft Excel nemá natívne funkcie pre počet, ale svoje údaje môžete namapovať na trendovú čiaru. Potom, keď poznáte rovnicu tejto trendovej čiary, môžete nájsť integrál. Vyžaduje to niekoľko základných možností výpočtu - musíte byť schopní integrovať rovnicu a vyhodnotiť ju na začiatku a na konci.

1

Vyberte množinu údajov, pre ktorú chcete vypočítať plochu pod krivkou.

2

Kliknite na tlačidlo „Prvky grafu“ v pravom hornom rohu grafu. Vyzerá to ako veľké znamienko plus.

3

Začiarknite políčko vedľa položky Trendline. Potom kliknite na šípku vedľa položky „Trendline“ a výberom položky „More Options“ otvorte okno s možnosťami formátovania trendovej čiary.

4

Vyberte typ funkcie, ktorá najlepšie zodpovedá chovaniu vašej množiny údajov. Môžete si vybrať z funkcií Exponenciálna, Lineárna, Logaritmická, Polynómová, Silová a Kĺzavý priemer.

5

Začiarknite políčko vedľa položky „Zobraziť rovnicu v grafe“. Toto vám umožní zobraziť rovnicu, aby ste ju mohli integrovať.

6

Nájdite integrál rovnice trendovej čiary. Väčšina typov rovníc v programe Excel má relatívne jednoduché integračné procesy. Integrál si môžete predstaviť ako opak derivácie. Napríklad integrál lineárnej rovnice ako f (x) = 3x je F (x) = (1/2) 3x ^ 2 + c. Nová konštanta c sa zruší, keď ju vyhodnotíte. V časti Zdroje nájdete ďalšie informácie o integrácii.

7

Vyhodnoťte integrál na hornej a dolnej hranici požadovanej oblasti. Napríklad, ak chcete vyhodnotiť funkciu medzi x = 3 a x = 7: F (3) = (1/2) 3 (3 ^ 2) + c = 27/2 + c a F (7) = ( 1/2) 3 (7 ^ 2) + c = 147/2 + c.

8

Odčítaním integrálu na dolnej hranici od integrálu na hornej hranici získate celkovú plochu pod zakreslenou krivkou. Napríklad pre vyššie uvedenú funkciu: F (7) - F (3) = (147/2 + c) - (27/2 + c) = 120/2 = 60.