Štruktúra velenia v organizačnej štruktúre

V organizačnej štruktúre „reťazec velenia“ označuje hierarchiu spoločností v oblasti reportovacích vzťahov - od dolnej po vrchnú časť organizácie, ktorá musí komu zodpovedať. Štruktúra velenia ustanovuje nielen zodpovednosť, ale stanovuje aj riadiace a rozhodovacie právomoci spoločnosti. Správne poradie príkazov zaručuje, že za každú úlohu, pracovnú pozíciu a oddelenie preberá zodpovednosť za výkon jedna osoba.

Formovanie príkazového reťazca

Reťazec príkazov sa nestane náhodou. Organizační dizajnéri to rozložili ako posledný krok pri vytváraní organizačnej štruktúry. Plánovači najskôr berú do úvahy ciele spoločnosti, pretože organizačná štruktúra musí podporovať stratégiu. Dizajnéri potom určia úlohy potrebné na dosiahnutie cieľov.

Nasleduje oddelenie, keď sa dizajnéri rozhodnú, ako úlohy zoskupiť. Zoskupovanie ovplyvňuje zdieľanie zdrojov a ľahkosť, s akou ľudia komunikujú a koordinujú prácu. Po oddelení konštruktéri prideľujú oprávnenie nad úlohami a oblasťami. Po pridelení oprávnenia môžu plánovači konečne rozvrhnúť vzťahy medzi pozíciami a vytvoriť tak reťazec velenia.

Hlásenie vzťahov a organizačná schéma

Vzťahy s výkazníctvom nadviazané v poslednom kroku organizačného návrhu sú ľahko viditeľné na organizačnej schéme, ktorá zobrazuje štruktúru spoločnosti. Počnúc zdola je každá pozícia spojená s jednou nad ňou čiarou. Sledovanie čiary vertikálne z polohy do polohy odhaľuje reťazec príkazov. Každá osoba je jedným článkom v reťazci.

Rozsah kontroly

Manažér môže byť prepojený s mnohými alebo niekoľkými podriadenými. Počet ľudí, ktorí sa zodpovedajú manažérovi, sa nazýva rozsah kontroly manažéra. Manažéri so širokým rozpätím kontroly majú veľa podriadených a nie je možné, aby manažér pozorne preskúmal činnosť. V dôsledku toho majú zamestnanci pod týmito manažérmi väčšie oprávnenie vykonávať svoju prácu a dokonca robiť rozhodnutia ako zamestnanci, ktorí sa zodpovedajú manažérom s úzkym rozsahom kontroly.

Ploché organizačné štruktúry

Keď má manažér široké rozpätie kontroly, organizačná schéma získa horizontálny, sploštený vzhľad. V strednom manažmente je potrebných menej manažérov, takže spoločnosť má menšiu mocenskú hierarchiu. Toto sú charakteristiky, ktoré sa nachádzajú v organických organizačných štruktúrach. V organických štruktúrach sa význam riadenia velenia sa zdôrazňuje, pretože moc sa rozdeľuje medzi zamestnancov.

Reťazec môže pozostávať iba zo zamestnancov a vlastníka alebo zamestnancov až po manažéra až po generálneho riaditeľa, čo umožňuje veľmi krátke vedenie. Ploché organizácie, ktoré nemajú byrokraciu, sa môžu ľahko mobilizovať, aby splnili trhové podmienky.

Vertikálne organizačné štruktúry

Manažéri, ktorí prísne dohliadajú na podriadených, môžu spravovať iba niekoľko. Títo manažéri majú úzke rozpätie kontroly. Úzke rozpätie si vyžaduje viac manažérov, aby sa zabezpečil správny dohľad nad všetkými zamestnancami. Títo manažéri musia byť tiež dôsledne riadení vzhľadom na ich účasť na detailoch a rozhodovaní.

Výsledkom sú vysoké organizácie s niekoľkými vrstvami stredného manažmentu. Reťazec príkazov je dôležitý a používa sa na vykonávanie kontroly zhora. Činnosti sa riadia mnohými pravidlami. Takéto štruktúry sú rigidné a mechanické, čo ponecháva malý priestor pre inovácie a tvorivosť.